VDM 3D Printing
High Quality 3D prints

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van VDM3DPrinting te Doetinchem. Kvk nr. 50541978  September 2010

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes en leveringen van VDM3DPrinting. zijn de onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in- de onderhavige voorwaarden zijn deze VDM3DPrinting alleen bindend indien en voor zover deze door VDM3DPrinting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Opdrachtnemer kan niet aan de offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en/of wettelijke toeslagen.

2.2. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, gewichten en kleuren dienen slechts ter verduidelijking en zijn niet bindend.

2.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft VDM3DPrinting het recht haar prijzen dienaangaande aan te passen.

3. Opdrachten / Orders

3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door VDM3DPrinting schriftelijk zijn bevestigd.

3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht VDM3DPrinting volledig in te lichten over de door hem gehanteerde kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan VDM3DPrinting, indien zulks na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3. Niet functionele verschillen tussen ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, maten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de koper geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

4. Prijzen

4.1. Onze prijzen zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 3 maanden na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging geschied tengevolge van het ten tijde van het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de koper bindend is.

4.2. Alle prijzen van invoergoederen zijn gebaseerd op de dagkoers van de vreemde valuta van het land van herkomst. Indien op de dag van levering een andere dagkoers geldt dan die waarop de verkoopprijzen aanvankelijk waren gebaseerd heeft VDM3DPrinting het recht de prijsverhogende gevolgen van de gewijzigde koers aan de afnemer door te berekenen.

4.3. Alle prijzen zijn berekend af fabriek c.q. magazijn. De kosten van het transport komen, ook wanneer het vervoer naar het door de koper opgegeven adres franco geschiedt of wanneer de goederen door onze eigen besteldienst bezorgd worden, steeds voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen.

5. Levertijd

5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door VDM3DPrinting wordt ontvangen.

5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De ontvangst of betaling der goederen en/of diensten en/of termijnen kan om deze reden niet worden geweigerd.

5.3. De levertijd vangt niet aan resp. wordt opgeschort indien de opdrachtgever niet aan zijn in artikel 14 genoemde betalingsverplichting voldoet.

6. Leveringen

6.1. De levering vindt plaats op de dag waarop het bestelde in de werkplaats c.q. magazijn voor aflevering gereed staat.

6.2. De aflevering geschiedt, met inachtneming van het gestelde in artikel 4.2, aan het door de opdrachtgever opgegeven adres indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.3. Afname dient plaats te vinden binnen 8 dagen na levering. Indien deze termijn wordt overschreden is VDM3DPrinting gerechtigd de goederen naar een opslagplaats over te brengen op kosten van de opdrachtgever en de opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4. VDM3DPrinting is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

7. Risico's, transportverzekering, verzekering van gereedschappen, aansprakelijkheid.

7.1. Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

7.2. VDM3DPrinting verzekert op verzoek en voor rekening van de afnemers de afgezonden goederen tegen het normale transportrisico. Elke aansprakelijkheid van de leverancier voor schade die door, bij, of in verband met het transport van de goederen, ongeacht op welke wijze en door wiens toedoen mocht ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten. Hetzelfde geldt met betrekking tot elke schade, geen enkele uitgezonderd, die wordt geleden, doordat om welke redenen en door wiens toedoen dan ook, de transportverzekering niet tot volle dekking leidt. Ook vrijwaart de opdrachtgever VDM3DPrinting voor alle te dezer zake door derden gemaakte afspraken.

7.3. VDM3DPrinting verzekert geen gereedschappen zoals matrijzen en/of andere werktuigen of goederen, welke het eigendom zijn van een opdrachtgever, en die VDM3DPrinting onder zich heeft om deze te bewerken of te gebruiken voor het produceren en leveren van goederen en/of diensten, tegen brand, diefstal noch enig ander risico; deze verzekeringen zijn uitdrukkelijk voor verantwoording van de opdrachtgever resp. de eigenaar van genoemde gereedschappen.

7.4.  Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.5.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.6.  Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot   maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.7.  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.8.  Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7.9.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.10.      De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

8. Verpakking

8.1. De goederen worden indien nodig met de vereiste zorgvuldigheid verpakt. De verpakking wordt, indien gewenst, door de leverancier teruggenomen op kosten van de afnemer.

9. Wijziging opdracht

9.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de koper, hetzij op last van derden, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk Indien de leverancier, tengevolge van omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is VDM3DPrinting gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de afnemer zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

10. Auteursrechten

10.1.  VDM3DPrinting behoudt zich ten aanzien van de door haar gemaakte ontwerpen, tekeningen en modellen evenals ten aanzien van de door haar gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

10.2. Alle door VDM3DPrinting verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen, ramingen, schema kwaliteitshandboeken etc. blijven haar eigendom en dienen op haar verzoek terstond aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VDM3DPrinting, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door de opdrachtgever worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.

11. Montage

11.1 Tenzij anders overeengekomen wordt iedere verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid voor de montage van door VDM3DPrinting geleverde goederen door anderen dan de VDM3DPrinting uitgesloten.

11.2 De kosten van montage door VDM3DPrinting zijn niet in de opgegeven prijzen begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

12. Garantie

12.1 De deugdelijkheid van de door VDM3DPrinting gefabriceerde producten, alsmede de kwaliteit van de gebruikte materialen, worden door de leverancier gegarandeerd met inachtneming van de navolgende bepalingen.

12.1.1. In het geval van levering van matrijzen, stempels of andere gereedschappen waarvan de levensduur, zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging, nadrukkelijk is bepaald door het aantal daarmee of daarop te produceren artikelen is de duur van de daarvoor geldende garantie gekoppeld aan de in de opdracht overeengekomen standtijd. Bij gebruik anders dan voor het beoogde doel of bij onvoldoende onderhoud c.q. preventief onderhoud zijn de garantiebepalingen niet van toepassing.

12.1.2. Er wordt geen garantie gegeven op producten die vervormd zijn, uit de maat geraakt zijn of op andere wijze buiten de specificaties zijn gevallen ten gevolge van veroudering, verwarming, vochtopname of andere externe oorzaken welke kunnen optreden tijdens transport, opslag of gebruik van de betrokken producten.

12.1.3. De onderhavige garantiebepalingen treden in werking indien het gebrek binnen 8 dagen nadat het zich heeft geopenbaard ter kennis van de leverancier is gebracht.

12.1.4. De termijn van de garantie op alle andere dan in artikel 12.1.1 genoemde producten zal in ieder geval nooit langer zijn dan twee (2) weken, tenzij anders is overeengekomen.

12.1.5. Ondeugdelijke producten worden door de VDM3DPrinting binnen eerder bedoelde garantieperiode kosteloos door nieuwe vervangen doch niet gemonteerd, zulks na toezending van de ondeugdelijke delen. Deze bepaling geldt niet indien de afnemer het materiaal ter beschikking heeft gesteld of indien het materiaal specifiek door de afnemer is voorgeschreven. In het laatste geval is de zorgplicht van VDM3DPrinting beperkt tot een redelijkerwijs van haar te vergen ingangscontrole van de bedoelde materialen.

12.1.6. Ingeval van materiaalgebreken worden de betreffende goederen hersteld dan wel door nieuwe vervangen nadat de betreffende goederen op diens verzoek aan de VDM3DPrinting zijn geretourneerd.

12.1.7 Onderdelen die door nieuwe worden vervangen worden daardoor eigendom van VDM3DPrinting.

12.1.8. VDM3DPrinting is niet tot enigerlei verdere verplichtingen of schadevergoedingen gehouden terwijl de opdrachtgever de leverancier ter zake van claims van derden vrijwaart. Ontbinding van de overeenkomst op grond van bedoelde gebreken is uitgesloten.

12.1.9. Uitgesloten is de garantie ten aanzien van gebreken welke een gevolg zijn van onoordeelkundig gebruikt c.q. montage en/of welke een gevolg zijn van het opvolgen door VDM3DPrinting van overheidsvoorschriften met betrekking tot de aard en de kwaliteit van de toegepaste materialen.

12.2. De garantieverplichtingen als hiervoor vermeld gelden niet indien de opdrachtgever in gebreke is aan enige verplichting uit de overeenkomst of uit andere tussen partijen bestaande overeenkomsten te voldoen.

12.3. De bovengenoemde garantiebepalingen gelden niet in het geval dat VDM3DPrinting optreedt als toeleverancier van (delen van) producten, welke door opdrachtgever door assemblage, verlijmen of anderszins worden verwerkt in of aan eigen producten, waardoor de zelfstandigheid van de producten van de leverancier eenduidig verloren gaat, tenzij anders is overeengekomen.

13. Klachten

13.1. Reclames over 'rapid prototypes' moeten schriftelijk en gespecificeerd binnen drie (3) dagen na ontvangst der goederen worden ingediend.

13.2. Reclames over alle andere producten moeten schriftelijk en gespecificeerd binnen acht (8) dagen na ontvangst der goederen worden ingediend.

14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te geschieden.

14.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is VDM3DPrinting gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 10% per jaar of de wettelijke rente zo deze hoger is over het als dan openstaande bedrag.

14.3. VDM3DPrinting is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin VDM3DPrinting zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 500,-- Euro.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van VDM3DPrinting.

15.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst jegens VDM3DPrinting. niet nakomt is VDM3DPrinting zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van VDM3DPrinting op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

16. Bijzondere omstandigheden ter zijde van de opdrachtgever

16.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel enig beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze is een maatschap, naamloze- of besloten vennootschap, deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

16.2. In bovenstaande gevallen heeft VDM3DPrinting voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van VDM3DPrinting. vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

16.3. Indien een van de onder 16.1 vermelde omstandigheden zich voordoet is VDM3DPrinting gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, zulks ter keuze van VDM3DPrinting.

17. Overmacht

17.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden, daaronder mede begrepen het geval dat VDM3DPrinting door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van VDM3DPrinting niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

18. Ontbinding

18.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of uit hoofde van deze voorwaarden niet nakomt heeft VDM3DPrinting het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van VDM3DPrinting op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

19. Nederlands recht

19.1. Op de onderhavige overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Niet van toepassing zijn de Eenvormige Wet Betreffende Internationale Koop Van Roerende Lichamelijke Zaken en de Eenvormige Wet Betreffende De Totstandkoming Van De Internationale Koop Van Roerende Lichamelijke Zaken

20. Geschillen

20.1.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.2. Alle geschillen welke naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, evenwel met uitzondering van het uitblijven van betaling, zijn met uitsluiting van de gewone rechter onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel en doet met inachtneming van die statuten uitspraak.

20.3. Indien een opdrachtgever een geschil opwerpt, terwijl hij (nog) niet aan zijn algehele betalingsverplichting heeft voldaan, zal dit geschil eerst aan het scheidsgerecht kunnen worden voorgelegd nadat de opdrachtgever integraal aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan terwijl VDM3DPrinting in dat geval, te harer keuze, een executoriale titel van de bevoegde rechter of van het scheidsgerecht kan vragen.

21. Vindplaats en wijziging voorwaarden

21.1. Deze voorwaarden worden op verzoek elektronisch (PDF formaat) of schriftelijk toegezonden. De voorwaarden zijn ook op de website   www.VDM3DPrinting.nl te vinden.

21.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

                                                                                      21.3.  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.